Kruithoring van Fort Hare haal R12 756 op Welz & Co-winterveiling

Seldsame versamelstuk wat van die Sewende Grensoorlog van 1846-’47 tussen die indertydse Britse koloniale magte en die suidwaarts bewegende Xhosas dateer, naamlik ‘n kruithoring van ‘n infanterie-soldaat, is op Stephan Welz (Sc Co se pas afgelope winterveiling by Alphen, Constantia, vir R12 756 opgeveil.

Op die horing, wat 51 cm lank is, is gegraveer: Fort Hare Cape of Good Hope 1847. klaar, wat indertyd in die Staatskoerant afgekondig is. Die dorp Alice, genoem na prinses Alice, dogter van koningin Victoria, is later daar gestig, en die distrik word Victoria-Oos, na die Britse koningin, genoem. In 1847 is die gebied The Province of British Kaffraria ge-noem. Digby die fort is die Universi-teit van Fort Hare in 1916 as The South African Native College op-gerig nadat die Boere-vriend en opvoedkundige John Tengo Jaba-vu hom tien jaar lank daarvoor beywer het. Dit was die eerste universiteits-kollege vir swart studente in Suid-Afrika, en Jabavu se seun, Don, was die eerste professor in Latyn en Afrika-tale Die indertydse premier, genl. Louis Botha, het die inwydings-plegtigheid waargeneem. Die eerste afgestudeerdes het in 1924 hul grade en diplomas verwerf. Swart leiers soos Robert Muga-be van Zimbabwe, Nelson Mande-la en Robert Sobukwe het hul universiteitsopleiding daar ont-yang. In 1951 is die universiteit by die Rhodes Universiteit van Graham-stad ingelyf, en in 1952 het dit amptelik bekend geword as die University College of Fort Hare. In die Verwoerd-era, toe Trans-kei onafhanklik verklaar is, is universiteitsgeboue vir geologie, farmakologie en landbou van meer as R5oo 000 deur die rege-ring opgerig. Dit was indertyd ‘n aansienlike bedrag. Die Federale Teologiese Kweek-skool van Suidelike Afrika op Ali-ce lei priesters vir die Anglikaan-se Kerk, die Presbiteriaanse Kerk, die Metodistekerk en die Inde-pendente Kerk op. Die agt Grensoorloe tussen die Xhosa-immigrante en die Britse koloniale magte het van 1779 tot 1850 geduur. British Kaffraria is in 1865 deur die Britse koloniale owerheid met die toestemming van die Londen-se owerheid by die Kaapkolonie ingelyf. Kruithoring van Fort Hare haal R12 756 op Welz & Co-winterveiling Fort Hare Fort Hare dateer van die uitbreek van “Die Oorlog van die Byl”, soos die Sewende Grensoorlog genoem is, toe dit aanvanklik op die ter-rein van die Lovedale-sendingsta-sie, gestig deur die Glasgow Sen-dinggenootskap, in die sendingge-boue ingerig is. In 1847 is ‘n behoorlike klinker-baksteenfort met skansmure van klip aan die oostelike oewer van die Tyumerivier gebou, en dit is toe formeel Fort Hare genoem, na genl.maj. John Hare, waarnemen-de goewerneur van die Oos-Kaap. Die fort is tot 1883 deur die Britse koloniale militere magte gebruik. Vandag is dit ‘n vervalle murasie. Die Nasionale Monumentekom-missie het dit reeds in 1938 tot nasionale gedenkwaardigheid ver Hierdie kruithoring is op Stephan Welz Es Co se afgelope veiling by Alphen in Constantia vir R12 756 opgeveil. Op die horing, wat 51 cm lank is, is gegraveer: Fort Hare Cape of Good Hope 1847. Fort Hare is in daardie jaar in die Oos-Kaap deur die Britse milite’re gebou toe die Sewende Grensoorlog met die Xhosas twee jaar lank gewoed het.

Stephan Welz & Co - Die Burger - 25 June 2016 krythoring

2016-11-02T09:49:16+00:00

About the Author: