Terence McCaw se skildery van Elim vir R29 000 opgeveil

Tlwee olieverfskilderye van andelike tonele in die Kaapse platteland deur Te-rence John McCaw (1913-1978) is op Stephan Welz 8( Co. se herfs-veiling in Constantia, Kaapstad, vir altesame R4o 928 opgeveil.

Die een skildery is van rietdak-huise op Elim met h perdewa op die voorgrond, Old Wagon, Elim, 1949, 44,5 cm x 56 cm. Daarvoor is R28 990 betaal. Die ander is ook van rietdak-huise, maar op McGregor. Die ti-tel is Cape Cottage, McGregor, 1978, 50 Cm X 56 Cm. Dit het Rh. 938 behaal. Albei skilderye is op doek geskilder. Terence McCaw is in 1913 op Pelgrimsrus in die destydse Noordoos-Transvaal gebore, en hy is in 1979 op Hermanus oorle-de. Die skildery van die kothuise op McGregor is dus kort voor sy dood geskilder. McCaw het in die 1930’s sy kunsopleiding aan die Witwaters-randse Tegniese Koliege in Jo-hannesburg ontvang. Walter Bat-tiss was een van sy medestuden-te.

Hy is daarna na Londen vir ge-vorderde studie in die skone kun-ste aan die Heatherly’s School en die Central School of Art. Hy het hom by die kunstenaarsorganisa sie The London Group aangesluit en daar twee ander Suid-Afrika-ners, Gregoire Boonzaier en Frei-da Lock, ontmoet wat albei met tertyd groot name in die Suid-Afrikaanse kunsgemeenskap sou word. By hul terugkeer in Suid-Afrika het die drie kunstenaars in 1937 die kunstenaarsorganisasie The New Group tot stand gebring. Die jong kunstenaars wou weg-breek uit die beperkinge en strakke riglyne en voorskrifte wat die South African Society of Artists onder leiding van Edward Roworth aan kunsstyle en die es-tetiese gestel het. Vir hulle was daar net een kri-terium wat saak gemaak het, en dit was gehalte. Teen 1953 was daar reeds weer ‘n nuwe geslag kunstenaars wat die New Group as beperkend en stremmend er-vaar het, en dit is in daardie jaar ontbind.

McCaw is in Engeland aange-gryp deur die impressionistiese skilderstyl van die Franse kunste-naar Paul Cezanne, asook deur die latere Europese Post-Impres-sionistiese tradisie. Terug in Suid-Afrika was Pie-ter Wenning, Hugo Naucle, Strat Caldecott, Nita Spilhaus, Ruth Prowse en Florence Zerffi, h pio-nier van die Kaapse Impressio-nistiese skildertradisie. Sy kuns was vir McCaw navolgenswaar-dig. Gedurende die Tweede We-reldoorlog het hy as oorlogskun-stenaar krygstonele geskilder. Die kunsafslaer Bonhams het in Oktober 2012 een van McCaw se skilderye, h strandtoneel by Kalkbaai, 1942, vir R258 259 opge-veil. Ai Terence McCaw se skildery van Elfin vir R29 000 opgevell.

Coverage - Stephan Welz & Co - Die Burger - 30 April 2016

2016-11-02T09:49:20+00:00

About the Author: